KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bu politikanın amacı Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Dema Röle”) tarafından işlenen kişisel verilerin, yürütmekte olduğumuz faaliyetlerinden kaynaklanan ihtiyaçlar doğrultusunda en üst seviye veri güvenlik önemleri ile şeffaf, yaygın ve sürdürülebilir bir şekilde işlenmesini sağlamak, verisi işlenen kişilerin haklarının korunmasını garanti etmek için  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

DEMA RÖLE SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
İndir

1.   AMAÇ

Bu politikanın amacı Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Dema Röle”) tarafından işlenen kişisel verilerin, yürütmekte olduğumuz faaliyetlerinden kaynaklanan ihtiyaçlar doğrultusunda en üst seviye veri güvenlik önemleri ile şeffaf, yaygın ve sürdürülebilir bir şekilde işlenmesini sağlamak, verisi işlenen kişilerin haklarının korunmasını garanti etmek için  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

2.   KAPSAM

Bu politikanın kapsamı aşağıdaki veri sahiplerinin kişisel verilerinin otomatik veya herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesine ilişkin süreçlerdir.

Bu politika gerçek kişilere ait olmayan veriler için uygulanmaz, bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir:

Acil durumda ulaşılabilecek kişi, Çalışan, Çalışan adayı, Çalışan adayına referans olan üçüncü kişi, Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocuk, Çalışanın eşi, Müşteri, Müşteri adayı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Vekil, Veli – Vasi – Temsilci, Ziyaretçi

3.   TANIMLAR

Bu politikanın uygulanmasında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Çalışanlar:  Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarını,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

KEP: Kayıtlı Elektronik Postayı,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel verilerin Korunması Birimi: Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak süreçlerin yürütülmesi için Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde oluşturulan birimi,

KVKİP: Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Şirket/Şirketimiz: Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

4.   ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının yürütülmesinden İnsan Kaynakları Sorumlusu sorumludur. Bununla birlikte ilgili politikaya göre hazırlanan prosedürlerin, eğitim dokümanlarının, kılavuzlarının hazırlanmasında ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden İnsan Kaynakları Sorumlusu sorumludur. Tüm şirket çalışanları, birim ve departmanları Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uyulmasından sorumludurlar.

5.   İLKELER

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki ilkeleri esas almaktadır:

1) Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmektedir:

Kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralına uygun olarak işletilmektedir.

2) Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutulmaktadır:

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında güncelliğini ve doğruluğunu sağlamak için teknik imkanların el verdiği ölçüde idari ve teknik tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır.

3) Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir:

Kişisel veriler mevzuatta açıkça öngörülen, işleme faaliyetine başlamadan önce çerçevesi belirlenmiş, açık ve hukuka uygun amaçlarla işlenmektedir.

4) Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir:

İşlenen kişisel veriler, işlendikleri amaca uygun olarak, ilgili hizmetin yerine getirilmesine için gerekli asgari miktarda işlenmekte, bu kapsamın dışında kalan veriler işlenmemektedir.

5) Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir:

Kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmekte olup, mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin saklama ve imha usullerine ilişkin politika ve prosedürler oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır.

6) Kişisel veri sahipleri aydınlatılmakta ve bilgilendirilmektedir:

Kişisel verisi işlenen kişiler bu veri işlenmeye başlamadan önce verinin hangi amaçla işleneceği, kimlerle ve niçin paylaşılacağı, verilerin toplama yöntemi ve hukuki dayanağı, hangi süre ile saklanacağı gibi mevzuatta öngörülen hususlarda bilgilendirilmektedir. Buna ilişkin süreç bazlı aydınlatma metinleri oluşturulmuştur. Aydınlatma metinlerinde kişisel veri sahiplerinin haklarına da yer verilmektedir.

7) Veri sahiplerinin açık rızası alınmaktadır:

Verisi işlenecek kişilerden kendisi ile ilgili veri işlenmesine dair konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüte yer bırakmayacak şekilde onay verdiğine dair açık rızası alınmakta ve veri işleme faaliyetleri onay kapsamı ile sınırlı olarak yürütülmektedir. Buna ilişkin olarak açık rıza metinleri oluşturulmuştur.

8) Kişisel veri sahiplerinin haklarının kullanması için gerekli sistemler kurulmuştur:

Kişisel verisi işlenen kişilerin gerekli başvuruları ve şikayetleri yapabilmeleri için (www.demarole.com.tr) internet sitesinde gerekli başvuru formları oluşturulmuş, başvuru süreçlerine ilişkin kılavuzlar yayınlanmıştır.

9) Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmaktadır:

Kişisel verilere yetkisiz erişim olmaması, verilerin ancak meşru amaçlar doğrultusunda orantılı olarak işlenmesi için gerekli önlemler alınmış olup, bu tedbirlerin işletilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluşturulmuştur.

10) Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması gereken hallerde, ilgili mevzuata ve Kurulun düzenlemelerine uygun tedbirlerin alınmakta ve uygulanmaktadır.

11) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına için gerekli tedbirlerin alınmakta ve uygulanmaktadır:

Hukuka uygun işlenmedikleri taktirde ayrımcılığa neden olabilecek özel nitelikli kişisel verilerin işlemesi ve muhafazası için Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş daha kapsamlı bir koruma sağlamakta olup, bu veriler için işleme şartlarının mevcut olduğu tespit edildikten sonra veri işleme süreçleri gerçekleştirilmektedir. Bu verilerin korunması ve işlenmesine yönelik politika ve prosedürler oluşturulmuştur.

6.   KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş bu politika kapsamında aşağıda yer alan kişi gruplarına ait kişisel verileri işlemektedir:

Acil durumda ulaşılabilecek kişi, Çalışan, Çalışan adayı, Çalışan adayına referans olan üçüncü kişi, Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocuk, Çalışanın eşi, Müşteri, Müşteri adayı, Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Vekil, Veli – Vasi – Temsilci, Ziyaretçi

7.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda yer alan veri türleri işlenmektedir:

Ceza Mahkûmiyet ve Güvenlik Tedbirleri: Adli Sicil Kaydı

Diğer: Hobiler

Finans: Araç bilgileri, Borç bilgileri, Gelir bilgisi, IBAN numarası, Maaş bilgisi, Motorsiklet sahipliği bilgisi, Sahip olunan araç şasi numarası, Sigorta kolu, Sigorta prim ödemesi bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kaydı

İletişim: Adres, Cep telefonu, Çalıştığı il-ilçe bilgisi, e-posta adresi (Kişisel), e-posta adresi (Kurumsal), Ev telefonu, İkametgah adresi, İş telefonu, İznini geçireceği adres, Telefon numarası, Yaşadığı şehir

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış kayıt bilgileri, MAC adresi

Kimlik: Ad, Anne adı, Askerden terhis tarihi, Baba adı, Cinsiyet, Doğum tarihi, Doğum yeri, Fotoğraf, İlk soyadı, İmza, Kimlik belgesi numarası, Medeni hali, Nüfus cüzdan seri no, Nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, Önceki soyadı, Öz-üvey-evlatlık bilgisi, SGK işyeri numarası, SGK sicil numarası, Soyad, TC kimlik numarası, Uyruk, Vergi kimlik numarası, Yakınlık derecesi

Mesleki Deneyim: Başvurduğu bölüm, Bilgisayar bilgisi, Çalışıp-çalışmadığı bilgisi, Çalıştığı pozisyon adı, Diploma bilgisi, Ehliyet bilgisi, Görev, Görev yaptığı bölüm, Göreve başlama tarihi, Halen okuduğu okul bilgileri, İş tecrübesi, İş ünvanı, Meslek, Meslek içi eğitim bilgisi, Mezun olduğu lise, Mezun olduğu üniversite, Mezuniyet bilgisi, Mezuniyet derecesi, Seminer/Eğitim bilgisi, Sertifikalar, Yabancı dil bilgisi

Müşteri İşlem: Sipariş bilgisi

Özlük: Askerlik durum bilgisi, İşe giriş tarihi, İşten ayrılış nedeni, İşten ayrılış tarihi, İşyeri sicil numarası, İzin bilgisi, İzin nedeni, İzin şekli (Ücretli/Ücretsiz), Kadro türü, Mesai giriş-çıkış saatleri, Mesleki yeterlilik seviyesi, Önceki çalıştığı iş yeri, Şirket bilgisi

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri

Sağlık Bilgileri: Kişisel sağlık bilgisi

8.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ AMAÇLAR

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından işlenen gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

5651 Sayılı Kanun Uyarınca İnternet Erişim Loglarının Tutulması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Giriş-Çıkış Kayıtlarının Tutulması, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin İzin Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanların İşe Başlangıç İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Çalışanların İşten Ayrılış İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Çalışanların Maaş İşlemleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hasar Onarım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Satış ve Servis Süreçlerine İlişkin Müşterinin Bilgilendirilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi/ Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

9.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine verilerin hangi amaçla toplandığı, hangi süreç ve faaliyetlerde kullanılacağı, bu verilerin hangi amaçlarla kime aktarılabileceği, kişisel veri toplama usulleri ve yasal dayanakları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Kişisel verilerin elde edilmesi veya işlenmesi sırasında Kanun uyarınca açık rıza alınması gerekli olan hallerde, veri sahibine yapılan bilgilendirme sonrasında açık rızası alınmaktadır.

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. içerisinde kişisel verilere fiziki veya elektronik ortamda kimlerin hangi yetkilerle erişebilecekleri yetki matrisi ile belirlenmiş olup, kişisel bilgi envanterinde tutulmaktadır. Yetkilendirilmiş Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş personeli, sadece yetkileri dahilinde kişisel bilgilere erişebilirler.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesini, erişimini, açıklanmasını engellemek için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz bünyesinde gerekli idari ve teknik tedbirleri almak, uygulamak ve süreçlerin Kanuna uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla bir birim oluşturulmuş ve kişisel verilerin korunması için aşağıdaki idari ve teknik tedbirler alınmıştır:

Kişisel Verilerin Korunması için Alınan İdari Tedbirler:

1)         Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

2)         Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

3)         Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

4)         Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

5)         Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

6)         Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

7)         Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

8)         Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

9)         Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

10)       Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

11)       Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması için Alınan Teknik Tedbirler:

1)         Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

2)         Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

3)         Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

4)         Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

5)         Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

6)         Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

7)         Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

8)         Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

9)         Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

10)       Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

11)       Sızma testi uygulanmaktadır.

12)       Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

13)       Şifreleme yapılmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, yetkisiz erişim sağlanması gibi durumlarda Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ivedi olarak bu hususta Kurul’a ve ilgili veri sahiplerine bildirimde bulunulacaktır.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK OLARAK ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN YÖNETİM YAPISI

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bu politikada belirtilen hususların yerine getirilmesi, kişisel veri işleme süreçlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleşmesinin sağlanması için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili personel görevlendirmesi yapılmıştır.

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, kişisel verilerin korunması, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması ve uygulanması veri sorumlusu adına bu birim tarafından yürütülür. Şirketimiz ihtiyaç duyması halinde denetimleri, kendi dışındaki denetim firmalarına da yaptırabilir. Ancak denetim sonuçlarının takibi ve gerekli önlemlerin alınması ilgili birimin sorumluluğundadır.

12. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Aktarıma İlişkin Genel Şartlar:

Kanunda yer alan ilkelere ve Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak KVKİP kapsamında olan veri sahiplerinin kişisel verileri aşağıda yer alan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilmektedir. Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kişisel veri aktarımlarımda kanunun 8.ve 9.maddelerinde düzenlenen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin şartlara uygun hareket edilmekte olup, kişisel veriler veri sahibinin açık rızası alınmak şartıyla üçüncü kişilere aktarılır. Ancak kanunun 5.2 ve 6.3 maddelerinde belirtilen istisnai durumlarda açık rıza olmaksızın da aktarım yapılabilir.

Veri Aktarılan Taraflar ve Aktarım Amaçları:

Kanuna uygun olarak aşağıda amaçlarla belirtilen kişi gruplarına aktarılabilmektedir.

Bireysel Emeklilik (BES) işlemlerinin gerçekleştirilmesi:  Garanti Bireysel Emeklilik

Çalışanlar için kartvizit bastırılması:  Matbaa

Çalışanlar için maaş işlemelerinin yapılması:  Garanti bankası

Çalışanlar için yetki tanımlanması:  Bilgi İşlem hizmeti alınan iş ortağı

Çalışanların işe başlayışının bildirilmesi:  SGK

Çalışanların özel günleri için hediye gönderilmesi:  ciceksepeti.com

Hasar Onarım bilgilerinin ana tedarikçiye iletilmesi:  Dema Röle San. ve Tic. A.Ş.

Hukuki yardım alınması:  Avukat

İş süreçlerine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmesi:  SMS gönderimi yapan iş ortağı

Müşteri ve satış bilgilerinin ana tedarikçiye iletilmesi:  Dema Röle San. ve Tic. A.Ş.

Resmi Kurumu bilgilendirme yükümlülüğü:  Mali müşavir, Maliye Bakanlığı, SGK, TSE

Satılan ürünlerin müşteriye gönderilmesi:  Kargo şirketi

Talep halinde yetkili mercilere bilgi verilmesi:  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Tanıtım/Pazarlama amacıyla e-posta gönderimi:  E-posta gönderimi yapan iş ortağı

Tanıtım/Pazarlama amacıyla SMS gönderimi:  SMS gönderimi yapan iş ortağı

Tedarikçilere sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi:  Yurt dışı tedarikçiler

Yurtdışına Aktarım

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel veriler, kanunun 9.maddesine uygun olarak ve aktarım yapılacak ülkenin Kurulca ilan edilen yeterli korumaya sahip olması veya ilgili ülkede yeterli koruma olmaması halinde ise Türkiye’deki ve ilgili ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması şartıyla yurt dışına aktarılabilmektedir.

13. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kanunun amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanunun kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler:

Alış-Satış-Muhasebe evrakları (Fatura/e-Fatura), Askerlik durumunu gösterir belgeler (Askerlik belgesi), Banka hesap bilgilerini gösterir belgeler, Basılı formlar (, Eğitim Katılım Formu, İş Emri Formu, İzin formu, KVKK Politikası Tebliğ Formu, MEB Staj Sözleşmesi, Oryantasyon ve İşbaşı Eğitimi Formu, Personel İşe Giriş Onay Formu, Premium Motosiklet İş Etiği Kuralları, Toplantı tutunağı, Yıllık Ücretli İzin Kaydı Formu, Zimmet Tutanağı, Ziyaretçi formu), Bilgisayar programı (Otosoft programı, PERKOTEK Programı), Ceza mahkumiyetini gösterir belgeler (Adli Sicil Kaydı Sorgu Belgesi), Çalışma geçmişini gösterir belgeler (SGK 4A hizmet belgesi), Dilekçeler (İbraname, İstifa dilekçesi), E – posta (E- posta), Ek ödeme için gerekli belgeler (Aile Durumu Bildirimi Formu, BES formu, Fazla Mesai Onay Belgesi), Elektronik formlar, İlgili kişiler (Kişinin kendisi), İnternet sitesi (https://premiummotosiklet.com/kariyer), Kamera kayıtları, Kartlı geçiş sistemi kayıtları, Kişi bilgilerini gösterir belgeler (Nüfus cüzdan fotokopisi (Eski), Nüfus cüzdan fotokopisi (Yeni), Özgeçmiş Formu), Log kayıtları (İnternet erişim logları), Mezuniyeti gösterir belgeler (Diploma fotokopisi), Özgeçmişi gösterir belgeler (Eleman.net, Kariyer.net), Personel bilgilerini gösterir belgeler (Özlük dosyası), Resmi kurumlara verilen bildirgeler (SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten çıkış bildirgesi), Resmi kurumlarca düzenlenen belgeler (Araç ruhsatı, Mesleki yeterlilik belgesi, Sürücü belgesi), Sağlık kuruluşlarınca düzenlenen belgeler (Kan grubu kartı fotokopisi, Sağlık raporu), Sigorta ve Kasko evrakları (Sigorta Poliçesi), Sosyal medya, Sözleşme (Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi), Telefon görüşmesi kayıtları (Şirket cep telefonu), Uyumsoft (Otosoft) Programı, Yerleşim yerini gösterir belgeler (İkametgah Belgesi, NVI (Nüfus Vatandaşlık İşleri) Adres Belgesi, Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi) aracılığıyla toplanır ve Kanuna uygun olarak işlenir.

14. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,kişisel verilerin saklama süresini verinin işlenmesindeki amaçları ve zamanaşımı sürelerini göz önünde bulundurarak ilgili mevzuata göre belirlemektedir.

Veri işleme amacının ortadan kalkması veya verilerin tutulmasını gerektiren yasal bir neden kalmaması halinde verilerin türlerine göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedirler. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerinde bu verileri silmesi sağlanmaktadır.

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verileri gelecekte kullanma ihtimalini göz önünde bulundurarak saklamaz.

15.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel Verilerin silinmesi,  yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili veriler Şirketimizce resen veya veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi ile, bu veriler kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek ve yeniden kullanılamayacak şekilde silinir.

Kişisel verilerin yok edilmesi ile, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak,  dosya,  CD,  disket,  hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmektedir.

Verilerin anonim hale getirilmesiyle, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Bu işlemler verinin türüne göre, Şirketimizin Veri Saklama ve İmha Prosedüründe detaylı olarak açıklanan periyotlarda gerçekleştirilir.

16.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANIMI USULÜ

Kişisel verisi işlenen kişilerin hakları:

·        Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·        İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Hakların kullanımı:

Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını https:// www.demarole.com.tr adresinde yer alan Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Form” aracılığıyla kullanabilirler.

·        İlgili form doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla Zümrütevler Mah. Atatürk Cad. İnanç Sok. No:4 Maltepe/İstanbul adresimize gönderilebilir.

·        Doldurulan form güvenli elektronik imza ile imzalanarak demarole@hs01.kep.tr KEP adresimize gönderilebilir.

Başvuruda bulunan kişinin ilgili veri sahibi olduğunu doğrulamak amacıyla, başvuran kişiden bilgi talep edilebilir, başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilir.

Üçüncü kişilerin, noter aracılığıyla düzenlenmiş ve üçüncü kişinin başvuru yapabileceğine dair açık yetki içerir vekaletname bulunması halinde veri sahibi adına başvuru yapabilirler.

Veri sahibinden başvuru için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücret tahsil edilebilecektir.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler:

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun başvuruda bulunan veri sahiplerine, Kanuna uygun olarak en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. İlgili tebliğe uygun yapılmayan başvurularda bu husus başvuru sahibine bildirilmektedir.

Veri sahibinin başvurusunun diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini müdahale ihtimali taşıması, istenilen bilginin kamuya açık olması, talebin karşılanmasının orantısız çaba gerektirmesi gibi hallerde gerekçesi açıklanarak başvuru reddedilebilecektir.

Başvuru kapsamı dışında kalan haller:

Kanunun 28.maddesi uyarınca aşağıdaki haller Kanun kapsamında olmadığından, kişisel veri sahipleri bu hususlarda haklarını ileri süremezler:

·        Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

·        Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

·        Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

·        Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

·        Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28/2 maddesi uyarınca zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıdaki hallerde de kişisel veri sahipleri haklarını ileri süremezler:

·        Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

·        İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

·        Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

·        Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

17.POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ ve YAYIMLANMASI

Bu politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Politikanın en güncel sürümü kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olarak https://www.demarole.com.tr internet sitesinde yayınlanır. Politika üzerinde yapılan değişiklikler dokümanın son bölümünde yer alan sürüm bilgisi bölümünde gösterilir.

18.İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

Adres: Zümrütevler Mah. Atatürk Cad. İnanç Sok. No:4 Maltepe/İstanbul

Telefon : 0216 352 77 34

E- Posta :  info@demarole.com.tr

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) : demarole@hs01.kep.tr

 

AYDINLATMA METNİ
İndir

DEMA RÖLE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AYDINLATMA METNİ

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Dema Röle”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla  Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Dema Röle”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres                : Zümrütevler Mah. Atatürk Cad. İnanç Sok. No:4 Maltepe/İstanbul

Telefon             : 0216 352 77 34

E-posta             : info@demarole.com.tr

İnternet sitesi    : www.demarole.com.tr

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

a-      İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek

b-     Kurumsal iletişimi sağlamak

c-      Şirket güvenliğini sağlamak

d-     İstatistiksel çalışmalar yapabilmek

e-      İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek

f-      Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak

g-     Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak

h-     Yasal raporlamalar yapmak

i-       Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek

j-       İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

k-     Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a-      Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b-     Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c-      Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d-     Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e-      Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f-      Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

            Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d-     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-      Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımıza;

DEMA RÖLE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN FORM
İndir

6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA (DEMA RÖLE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİN) BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine, verilerini işleyen veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili talepte bulunma hakkı tanınmıştır. 

Veri sorumlusu olan şirketimize bu kapsamda yapılacak başvuruların KVKK 13.mad. uyarınca yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yapılması gerekmekte olup, başvuru yöntemlerini düzenleyen Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.mad. ile başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletileceği belirtilmiştir.

Başvuru hakkından yararlanabilmeniz için başvurunuzun aşağıdaki unsurları içermesi zorunludur:

1-     Başvurunun Türkçe olması

2-     Ad,Soyad, ve başvuru yazılı ise imza içermesi

3-     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için  uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası içermesi

4-     Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin belirtilmesi 5- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası 6- Talep konusu.

Başvurularınız en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücret tahsil edilebilecektir.

Cevaplarımız KVKK 13.mad.uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

Başvuruların yazılı olması halinde şirketimize evrakın tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

Başvuru yöntemine göre başvurunuzu ileteceğiniz iletişim bilgilerimiz aşağıdadır:

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

1- Yazılı başvuru ya da Noter aracılığıyla

Zümrütevler Mah. Atatürk Cad. İnanç Sok. No:4 Maltepe/İstanbul

2- KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) aracılığıyla

(Güvenli Elektronik imza ile imzalanmadır)

demarole@hs01.kep.tr

 

 

EK-1 KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

A-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

Ad

........................................................................................................................................................................................................

Soyad

........................................................................................................................................................................................................

T.C. Kimlik Numarası

 .....................................................................................................................................................................................................

Uyruk (Yabancılar için)

........................................................................................................................................................................................................

Pasaport numarası (Yabancılar için)

........................................................................................................................................................................................................

Adres

........................................................................................................................................................................................................

E-posta

........................................................................................................................................................................................................

Telefon numarası

........................................................................................................................................................................................................

Faks numarası

........................................................................................................................................................................................................

 

B.   Kişisel verilerinizin işlenmesi sürecine ilişkin şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz

(Çalışan, İş başvurusunda bulunan, Müşteri, Ziyaretçi, Tedarikçi gibi)

..........................................................................................................................................................................................

C.   Başvurunuz kapsamındaki talebiniz (Lütfen detaylı olarak açıklayınız)

..........................................................................................................................................................................................

D.  Başvurunuza ilişkin bilgi ve belgeler (Başvuru ekinde gönderilmelidir)

1-  ..........................................................................................................................................................................................

2-  .........................................................................................................................................................................................

3-  .........................................................................................................................................................................................

4-  .........................................................................................................................................................................................

5-  .........................................................................................................................................................................................

E. Başvurunuzun hangi yöntemle cevaplandırılmasını istediğinizi seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

                                                                                                 

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

                                                                                                 

☐ Elden teslim almak istiyorum.

  

Başvurunuza kanuni süresi içerisinde ve doğru olarak cevap verilebilmesi için formda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Aksi taktirde başvurunuz reddedilebilecektir. Şirketimiz yetkisiz veri erişimlerini engellemek, başvurunuzla ilgili işlem yapabilmek için ek evrak ve bilgi talep edebilecek olup, vekil ile yapılacak başvurularda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi ibrazı gerekmektedir.

 

Başvuru Sahibinin

Adı Soyadı                 :............................................................................................

Başvuru Tarihi      :............................................................................................

İmza                          :............................................................................................

KAMERA KAYITLARININ YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN KVKK METNİ
İndir

DEMA RÖLE SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Sayın ilgili;

 

Güvenlik amacıyla kamera kaydı yapılması sırasında elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız hususunda bilgilendirmeniz amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Dema Röle San. Ve Tic. A.Ş. sizlere işbu aydınlatma metnini sunmaktadır.

 

İşleme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Kaydedilen kamera verileriniz aşağıda belirtilen hukuki nedenlerle ve belirtilen amaçlar dahilinde kullanılmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme ve Saklama Yöntemleri: Kişisel verileriniz tamamen otomatik olan yollarla Kamera kayıtları üzerinden toplanmakta ve HDD ortamında saklanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunununda belirtilen Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması (KVKK 5/2.f.fıkra) hukuki şartlarına dayanarak, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Aktarımı:  Kamera kayıtlarının yönetilmesi faaliyetleri sırasında elde edilen Çalışan, Çalışan adayı, Müşteri, Müşteri adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçilere ait kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK'nın 11.maddesinde yer alan haklarınız şunlardır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.demarole.com.tr internet adresinde yer alan Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Formu kullanarak, (demarole@hs01.kep.tr)    kayıtlı elektronik posta adresine veya dilekçe yoluyla Zümrütevler Mah. Atatürk Cad. İnanç Sok. No:4 Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Dema Röle San. Ve Tic. A.Ş, talebin niteliğine göre talebiniz ulaşmasından sonra en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş. iletişim bilgileri:

Veri sorumlusu: Dema Röle Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Telefon numarası: 0216 352 77 34

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: demarole@hs01.kep.tr

İnternet adresi: www.demarole.com.tr